TribulationLa vi a genyen de pwoblem

Yon moun pap janm kap fi n konprann

Gen de bagay ou gen kap pase w

Si w pa gen tet

Ki kab fè ou fè mal

Leu m te pitit

Mwen te lakay manman mwen

Mwen te konn fè sa mwen vle

Paske li te renmen m anpil

Ni l pa te janm konn jennen mwen

Leu sa mwen tap viv san pwoblem

Yo te gade m tankou prens

Vwala manman mwen vin tonbe l mouri

Apenn mwen te genyen onzan

Leu sa mwen pat menm pran lapenn

Paske m te wè m te telman alèz

Kómè Cecile ki te byen ak manman mwen

Ki di mwen vini kote li

Wi mwen te oblije aksepte

Paske m te wè li pa t gen pitit

Se leu mwen genyen desètan

Li konprann pou l fè la lwa

Apa de lekól

Li pa vle m sóti

Mwen oblije reziye mwen

Mwen renmen foutból

Mwen renmen muzik

Li di m ke l pa nan pwen sa

Pa mande Bondyeu

Leu lape babye

Mwen louvri bouch mwne avèl

Li di mwen li pa jennen mwen

Nenpót leu m vle

Mwen mèt ale

E se mwen k konn tout afèl

Si mwen ale la mal pou li


Ti komisyon li

Tout ti afè li

Lap fè an sekrè

Se mwen k pou fè yo


Tout tan lape di mwen ale

E si m ale

La va mal pou li


Tout tan lape di mwen ale

E si m ale

La va mal pou li


Li toujou ap ple

Di Dyól li pa dou

Nanpwen anyen w pote

Ki janmen gate


Voix Girodani Joseph

Texte: Daniel Larivière

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Randevou Chanpèt

Pèleren ,bon vivè yo Fanatik , djo kannenl yo Vini pou n selebre Chanpèt la rive Melomane,bon vivè yo Fanatik byen soude Fó n remesye bon sen yo Ki te fè n faveu Peleren ,bon kwayan yo Sevite angaje V

Rekonsilyason

Cherie Nap rekonsilye jodia Chouchou mwen M retounen a ou jodia Sa k te pase nou an Pat dwe rive juske la Tout moun konnen Renmen konn gen ti fache Jezu Kri te pardone Se pa antre nou Pou pa gen pardo

Aprann fè zanmi

Pa genyen pèsonn Ki kab di Ke l pa bezwen yon lót Paske nap viv nan yon mond Kote youn konplete lót Malgre diferans Nou gen antre nou Youn ka zanmi lót San tolerans Sa se bon zanmi l Senserite Se yon

Copyright by Orchestre Tropicana d'Haiti.-2018